Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Jemné Zrození s.r.o.
se sídlem Sídliště Plešivec 378, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
identifikační číslo: 04277848, DIČ CZ04277848
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63034
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jemnezrozeni.cz
tel. +420 736 413 036
email: info@jemnezrozeni.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jemné Zrození
s.r.o., se sídlem Dolní Líštná 108, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 04277848, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63034 (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy produktů obchodní společnosti (dále jen „kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytování služeb – kurzů pořádaných obchodní společností (dále jen „smlouva o poskytování
služeb“) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem nebo fyzickou či
právnickou osobou – podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Dotýkají-li se tyto obchodní podmínky obou typů smluv, pak užívají označení
„smlouva“ v čísle jednotném. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístněné na internetové adrese www.jemnezrozeni.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující podáním objednávky/přihlášky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a informace o možnostech
dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání
objednávky.

1.6. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky/přihlášky na zadanou
emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při
převzetí zboží nebo obdržení služby.

2. II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další
poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Do okamžiku plné úhrady kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

c) ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH, když Prodávající je plátcem DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d) spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání,

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě (14) čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

7) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo stáhnul nahrávku, webinář, e-book

8) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

9) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

10) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího;

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, když tato nabídka není
závazná. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jsou konečné. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové stránky obsahují také informace i o příp. nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1) kupujícím (jméno, příjmení, adresa, email, případně údaje o firmě, IČO/DIČ)

2) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),

3) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

4) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech
spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky). V případě, že se nepodaří dodatečně objednávku potvrdit, má se za to, že
objednávka nebyla podána.

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího. Informace o obdržení objednávky/přihlášky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí
objednávky/přihlášky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v
potvrzení uvedeno, že objednávku/přihlášku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí
objednávky/přihlášky v následném mailu.

4.8. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo
mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce, je smlouva týkající se zboží uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy
(včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se námi.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“),
jehož číslo bude kupujícímu sděleno v písemném potvrzení objednávky a také v zálohové faktuře
vč. variabilního symbolu pro platbu;
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Payeezy s.r.o.; čísla platebních karet,
kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a
důvěryhodného kanálu společnosti Payeezy s.r.o. a Tyto údaje se mnou uvedená společnost
nesdílí a nemáme k nim přístup,
jiným stranami předem dohodnutým způsobem.

5.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 5.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.3. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od
přijetí potvrzení objednávky kupujícím. V případě koupě kurzu musí být cena uhrazena tak, aby
nejpozději do (7) sedmi pracovních dnů před konáním kurzu byla připsána na náš bankovní účet.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo nahrávku, webinář, e-book stáhnul tj. v případě smluvních
stran se jedná o zakoupené a již dodané nahrávky, webináře, e-booky.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího info@jemnezrozeni.cz.

6.3. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn svoji účast na kurzu/webináři zrušit. V případě, že již uhradil cenu kurzu a zruší účast nejpozději 22 dní před jeho konáním, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou cenu za kurz sníženou o cenu stažené nahrávky, která je klientce k dispozici již před kurzem. Při zrušení účasti na kurzu 21 až 8 dní před jeho konáním, prodávající vrátí 50% zaplacené ceny, přičemž od celkové částky bude navíc odečtena cena stažené nahrávky, která je klientce k dispozici před kurzem. V případě, že těhotenství klientky bude ukončeno dříve než kurz proběhne, bude klientce vráceno 75% ceny kurzu, přičemž od celkové částky bude navíc odečtena cena stažené nahrávky, která je klientce k dispozici před kurzem. K vyžádání vrácení kurzovného kupující předloží lékařské potvrzení o zdravotním stavu ženy. Při zrušení účasti na kurzu 7 dní a méně před jeho konáním je kurzovné nevratné. Pokud se kupující na kurz nedostaví, zaplacená cena je nevratná, je však přípustné, aby kupující za sebe vyslal náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu (o tomto více v čl.7.6.c) OP). Klientka může za sebe najít náhradu nebo se s lektorkou domluvit na přesunu na jiný termín kurzu vedený lektorkou, ke které byla klientka přihlášena. Přesun na jiný termín kurzu musí být komunikován nejméně 21 dní před konáním kurzu, na který byla klientka přihlášena.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Prodávající má zároveň právo od smlouvy odstoupit, nedojde-li k úhradě kupní ceny ve lhůtě 14 od
uzavření smlouvy. V takovém případě odstoupení nabývá účinnosti okamžikem uplynutí této lhůty.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se
zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna bezhotovostním
bankovním převodem, bude produkt dodán neprodleně poté, kdy bude platba připsána bankovní účet
prodávajícího. U platby bezhotovostně prostřednictvím platebního systému bude produkt dodán
obratem po provedení platby.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Dodací podmínky zboží (e-booků, videokurzů, webinářů, relaxací)
a) Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo .pdf (e-book) nebo odkaz pro
jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na kupujícím v objednávce sdělenou
mailovou adresu.
b) S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
c) Po dodání zboží je kupující povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu,
a zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího za účelem provedení
nápravy. Reklamační řád je obsažen v čl. VIII těchto OP.
d) Digitální zboží (e-book, videokurz, webinář, relaxace) vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl
kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s
dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů. Relaxace a obsah
videokurzu lez přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software
musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byl
kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za
nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení
kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na krátkodobou a dočasnou nedostupnost obsahu v
případě údržby dat nebo výpadků serveru.

7.6. Dodací podmínky zboží (kurzy)
a) Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní
nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé
ceny. Jako Poskytovatel jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky klientem zvolené
vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž kupující o
tomto bude s předstihem vyrozuměn. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude
dotčen účel kurzu.
b) Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců
stanovený Prodávajícím. V opačném případě či zásahu vyšší moci si prodávající vyhrazuje právo
kurz zrušit. O zrušení kurzu bude kupující s dostatečným předstihem informován a bude mu bez
dalšího, nejpozději do 14 dnů, vrácena uhrazena cena zboží, nedohodnou-li se strany na použití
platby na náhradní akci dle výběru kupujícího či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak,
bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.
c) Kupující může namísto sebe vyslat na kurz náhradníka v případě, že se z vážných důvodů
nemůže zúčastnit objednaného kurzu, pokud je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. V
případě vyslání náhradníka je kupující povinen po této skutečnosti prodávajícího co nejdříve
emailem nebo telefonicky informovat, a to včetně uvedení důvodu.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
3) zboží odpovídá jakostí, vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
4) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Projeví-li se u spotřebitele vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí a prodávající dále odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí
24 měsíců od převzetí zboží. Je-li kupujícím podnikatel, pak prodávající odpovídá pouze za vady,
které zboží mělo při převzetí. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu neprodleně poté, co jí
zjistí.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6. Prodávající je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po
domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně
dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a
spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.7. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS,
nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na
adresu kupujícího.

8.8. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání
reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl
kupující o vyřízení informován.

8.9. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním
oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy info@michaelakalusova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.

9.5. Digitální zboží a veškeré informace získané kupujícím v rámci kurzu jsou chráněny obchodním
tajemstvím kupujícího chráněným autorským právem a není možné je bez výslovného souhlasu
prodávajícího dále jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je
v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat nebo
umožnit jeho užití dalším osobám, když toto je určeno výhradně k potřebám kupujícího. Zboží slouží
pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořeno s využitím osobních znalostí a
zkušeností prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech kupujícího a
dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí kupující dosáhne. Toto zboží nemůže nahradit
osobní konzultaci, terapii a není zdravotní službou, a tedy nenahrazuje ani lékařskou či jinou zdravotní
péči. Prodávající nenese odpovědnost za případný neúspěch kupujícího v aplikaci postupů, rad a
doporučení uvedených ve zboží.

9.6. Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela
odpovědný. Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Zároveň se doporučuje
účast na kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem kupujícího. Každý účastník je odpovědný za
případné škody způsobené sobě nebo jiným osobám svým neuváženým či jiným chováním či za škody
jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

9.7. Kupující je povinen při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i
pozdní příchod. Prodávající je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě,
že kupující nerespektuje tyto OP a v důsledku toho jakkoliv poškozuje průběh kurzu, ostatní klienty či
lektora prodávajícího anebo v případě, že bude průběh kurzu resp. jednotlivých setkání narušovat
nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného chování). V případě vyloučení
kupujícího z kurzu nemá kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GDPR).
Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“), je v případě zakoupení zboží nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu, mohou být zpracovávány kupujícím, jako správcem internetových
stránek jedině po udělení souhlasu (zde odkaz na souhlas) se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní
smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu nutnou ke splnění povinností archivace
účetních dokumentů podle účetních zákonů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:

10.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

10.8.2.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

10.8.3.má právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

10.8.4.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či
uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jemné zrození s.r.o. se sídlem Dolní Lištná 108,
Třinec, 739 61, adresa elektronické pošty info@michaelakalusova.cz, telefon +420 736 413 036.

12.6. Rozhodné právní předpisy jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a
Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v
případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana
osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. GDPR.

Na základě novely zákona o ochranně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek. Další možnou platformou pro podání podnětu je webová aplikace ODR, kterou naleznete na tomto odkazu.

Kurzy Jemného Zrození

Duševní vlastnictví

Každý záznam nebo písemný materiál, který je součástí tohoto kurzu s celosvětovou platností (včetně práv duševního vlastnictví) k tomu se vztahujících, jsou  výhradním vlastnictvím Jemného Zrození s.r.o. nebo jiných, od nichž se tato práva odvozují  (zda-li jsou nebo ne chráněné ochrannou známkou a autorským právem). Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu účastníka, pokud nebylo získáno předchozí písemné svolení. Účastník souhlasí, že nebude pořizovat záznam kurzu nebo jeho částí.  

Upozornění

Použití hypnoporodních technik není náhradou za lékařské doporučení nebo přítomnost kvalifikovaného lékaře, porodní asistentky nebo porodníka při porodu nebo v jakémkoli období těhotenství. Ve své podstatě to nijak nepředstavuje náhradu za odpovídající zdravotní péči nebo odbornou lékařskou pomoc a to v žádné podobě. Jakékoli dotazy nebo pochybnosti, které máte Vy nebo jakákoli třetí osoba o využití hypnoporodních technik jako takových nebo jejich částí, byste měla projednat s Vašim ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou. Před zahájením kurzu zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou vhodnost tohoto programu pro Vás. Jemné Zrození nebo jeho zástupci nepřijímají žádnou odpovědnost za nevhodné použití hypnoporodních technik nebo komplikací nebo poškození jakékoli třetí osoby, vyplývající z použití hypnoporodních technik jako náhrady za lékařskou radu. Účast na jakékoli části nebo celém kurzu Hypnoporodu jakoukoli osobou nebo třetí stranou se provádí s vědomím, že nebude zahájeno soudní řízení nebo spor a že žádná forma kompenzace, náhrada nebo vrácení peněz není aplikovatelná teď nebo kdykoli v budoucnu proti Jemnému Zrození nebo jeho zástupcům na základě jakýchkoli okolností. Hypnoporod je určen pouze jako “pomoc” a “nástroj” pro zvýšení komfortu porodu a zrození dítěte a není v žádném případě zárukou nebo slibem očekávaného, představeného si nebo skutečného výsledku porodu a zrození a to v jakékoli jeho podobě. Informace získané na kurzu Hypnoporodu jsou pouze informačního charakteru a je na každém účastníkovi kurzu, aby s informacemi naložil dle vlastního uvážení a s ohledem na svůj zdravotní stav. Jemné Zrození ani jeho zástupci neposkytují lékařskou nebo individuální péči svým klientům a proto nemohou diagnostikovat ani nijak podávat informace, které nahrazují lékařskou péči.