Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktů, kurzů a webinářů z našeho eshopu a (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.jemnezrozeni.cz Provozovatelem webu je Jemné Zrození s.r.o., IČ: 042 77 848 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování webinářů a kurzů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby) u kurzů detailní podmínky naleznete ZDE . I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisujeme.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Smlouvy
 4. Cena produktů a služeb a platba
 5. Dodací podmínky a storno podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 7. Odstoupení od Smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Jemné Zrození s.r.o.

IČ: 04277848

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Dolní Líštná 108, Třinec, 739 61 Česká Republika

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

spisová značka C 63034

DIČ: CZ04277848

Kontaktní telefon: +420 736 413 036

Email: info@michaelakalusova.cz

Jsme plátci DPH

 1. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.jemnezrozeni.cz  a uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se námi uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte produkty, kurzy i webináře zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní www.jemnezrozeni.cz naleznete veškeré naše produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto  produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ, KURZŮ a WEBINÁŘŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu, kurzu či webináři (vložením objednávaného produktu do „košíku“ / rezervací na kurz webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky/přihlášky vás budeme informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce/přihlášce. Informace o obdržení objednávky/přihlášky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky/přihlášky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku/přihlášku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky/přihlášky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky/přihlášky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku/přihlášku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky/přihlášky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce/přihlášce je Smlouva týkající se produktu, kurzu nebo webináře uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky/přihlášky) jsou poté možné jen na základě dohody se námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky/přihlášky ověřit, má se zato, že objednávka/přihláška vůbec nebyla podána a takovou objednávkou/přihláškou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty, přihlašovat se na webináře a kurzy přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.
 1. Cena produktů a služeb a platba
 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů, webinářů a kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny kurzů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. kurzů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na kurzu (dále jen „cena“)  je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Payeezy s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti  Payeezy s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, nebo přihlášky. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Pokud je přihláška na kurz podána v době kratší než 14 dní před konáním kurzu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději do sedmi pracovních dnů před konáním kurzu byla připsána na náš bankovní účet. Pokud je přihláška na kurz podána v době kratší než 7 dní před konáním kurzu musí být cena uhrazena nejméně 1 den před konáním kurzu. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty ani kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Dodací podmínky produktů (e-booků, videokurzů, webinářů, relaxací)
 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah (videokurz, webinář, relaxace, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 6. Dodací a storno podmínky kurzů
 7. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme. Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.
 8. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného kurzu pokud je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka nás prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.
 9. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se kurzu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 10. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.
 11. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávnění Klienta vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh kurzu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z kurzu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 12. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu kurzu či webináře a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu, vrátíme vám 100% zaplacené ceny. Při zrušení účasti na kurzu, nebo webináři 5 a méně dní před konáním kurzu vrátíme vám 50%. Pokud se na kurz/webinář nedostavíte, kurzovné propadá v plné výši, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu/webináře.

 1. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny  dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na naši mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.
 1. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Relaxace a obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.  

VII. Odstoupení od Smlouvy

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu (netýká se nahrávek, zakoupení účasti na kurzu, či webináři, E-booků). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@jemnezrozeni.cz nebo odesláno poštou na našii adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a my jsem povinni vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy zašlete zakoupený produkt v neporušeném stavu zpět.

2.Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsem od vás přijali jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 1. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
 2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem uplynutí lhůty 14 dní. V případě, že jsme od vás obdrželi před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 3. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.
 4. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou kurzu/vebináře poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Poskytovatel vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídáme, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
 6. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.
 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@jemnezrozeni.cz
 2. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě̌ subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 2. Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
 4. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
 5. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.
 6. Zasílání obchodních sdělení. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení vždy pomoci odkazu obsaženeho v obchodnim sdělení.
 7. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlasem s těmito Podmínkami uděluje Uživatel v souladu se zakonem o ochraně osobnich udajů souhlas se zpracovanim osobnich udajů poskytnutych při registraci na Webovem rozhrani a/nebo při objednavani Služby Poskytovateli jako spravci za učelem identifikace Uživatele při uživani Služby.
 8. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na Webovém rozhraní na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování Služby či bezplatné Služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.
 9. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
 10. Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění Služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání Služby nutné zpracování osobních údajů.
 11. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 12. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
 13. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
 14. Údaje třetích osob. Poskytovatel upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané Uživatelem v rámci Služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení Uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl Uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech Poskytovatele nejsou Poskytovatelem jakkoliv zpracovávány. Poskytovatel pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje Poskytovatel nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob Poskytovatel nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Vezměte  prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2017